Otvorený list zdravotným poisťovniam poukazujúci na porušovanie zákona

Vážené dámy, vážení páni,

naše občianske združenie si Vám dovoľuje touto cestou dať do pozornosti, že dňa 01.01.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 518/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Novela).

Uvedený právny predpis novelizuje značný počet právnych predpisov z oblasti zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia – medzi nimi aj ustanovenia §9 zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o zdravotnom poistení) upravujúceho postavenie dlžníkov na zdravotnom poistení.

Pred účinnosťou novely bolo postavenie dlžníkov na zdravotnom poistení nezlučiteľné so základnými právnymi princípmi Slovenskej republiky. V zmysle pôvodného znenia ustanovenia §9 Zákona o zdravotnom poistení mali dlžníci na zdravotnom poistení vo vzťahu k zdravotným poisťovniam nárok len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Táto právna úprava bola hlboko po úrovňou štandardu ekvivalentných úprav v právnych poriadkov členských štátov Európskej únie.

Po prijatí Novely sa rozsah zdravotníckych úkonov, ktoré sú dlžníkom na zdravotnom poistení hradené zdravotnými poisťovňami rozšíril o úkony vymienené v §9 ods.8 Zákona o zdravotnom poistení, a to takto:

(8) Poistenec, ktorý je dlžníkom podľa § 25a ods. 1 a nespĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) až h), má právo na úhradu

a) zdravotnej starostlivosti poskytovanej v súvislosti s tehotenstvom,

b) očkovania za účelom prevencie infekčných ochorení ako aj liečbu infekčného ochorenia,

c) zdravotnej starostlivosti poskytovanej na liečbu chronického ochorenia.“

Napriek vyššie uvedenej zmene, ktorej cieľom nespochybniteľne bolo rozšírenie okruhu osôb, ktorým prináleží zdravotná starostlivosť aj napriek statusu dlžníka na poistnom sú nášmu občianskemu združeniu známe prípady nerešpektovania a porušovania novej právnej úpravy. Podľa našich zistení zdravotné poisťovne odmietajú dlžníkom na poistnom hradiť inú ako neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Vzhľadom na uvedené si Vám týmto dovoľujeme pripomenúť, že Novela zákona je účinná od 01.01.2023 a tiež Vás týmto vyzvať na dodržiavanie Zákona o zdravotnom poistení v novelizovanom znení.

S úctou

Jiří Pavlát. MBA predseda občianskeho združenia

Adresáti:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka
  • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 814 53 Bratislava

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13