Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.12.2017

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil v minulých dňoch informáciu o vývoji epidemiologickej situácie HIV za rok 2017.

Slovenská republika v ostatných rokoch naďalej patrí k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (756 občanov Slovenskej republiky žijúcich s HIV infekciou k 31.12.2017). V rokoch 2014 až 2016 bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV infekcie v jednom kalendárnom roku so stabilným počtom 80 až 90 nových prípadov. Od roku 1985 doteraz je výskyt a proces šírenia nákazy charakterizovaný hlavne dvoma javmi: väčšina prípadov sa v jednotlivých rokoch vyskytla u mužov (len 20-25% podiel žien) a väčšina prípadov HIV infekcie je u občanov Slovenskej republiky prenášaná pohlavným stykom (takmer 90% infekcií). V roku 2017 bolo v Slovenskej republike diagnostikovaných celkovo (u občanov SR i cudzincov) 72 nových prípadov HIV infekcie. Zaznamenaný bol mierny medziročný pokles vo výskyte prípadov HIV infekcie o 17,2% a piaty najvyšší výskyt v jednom kalendárnom roku. Od 1.1.2017 do 31.12.2017 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 66 nových prípadov HIV infekcie u občanov Slovenskej republiky (61 prípadov u mužov, 5 prípadov u žien). V tomto období bolo diagnostikovaných 7 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a tri úmrtia pacientov s HIV infekciou. U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 43 prípadoch homosexuálnym stykom, v 12 prípadoch heterosexuálnym stykom a v 11 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu nákazy stanovený. U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 1.1. do 31.12.2017 hlásených 6 nových prípadov HIV infekcie (z toho 1 prípad v štádiu AIDS). Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31.12.2017 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 970 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 822 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 725 vyskytlo u mužov a 97 u žien. U 106 osôb (93 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 66 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 49 v štádiu AIDS). Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 64,7% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,1% infekcií, 2,0% injekčným užívaním drog (zo 16 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1% transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 10,1% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Celu správu možte nájst na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR .

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13